Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

„Pērc OCTA polisi no 1. marta līdz 31. martam un laimē iPad Mini” loterijas noteikumi.

Loterijas apstiprinājums Nr. 6886.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pakalpojuma sniedzējs ir SIA Attollo brokers, reģistrācijas Nr. 40003633935, juridiskā adrese: Rīga, Tomsona iela 30-116, LV-1013.

1.2. Loterija norisinās Attollo brokers portālā OCTA24.lv

1.3. Loterijas norises sākuma datums ir 2014. gada 1. marts. Loterijas norises beigu datums ir 2014. gada 2. aprīlis.

2. Balvu fonds

2.1. Loterijas balvu fondu veido balva – iPad Mini planšetdators. Kopējā laimesta vērtība ir € 288 (Ls 202,41) (t.sk. PVN 21%).

3. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība

3.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2014. gada 1. marta līdz 2014. gada 31. martam portāla OCTA24.lv lietotājam ir jāiegādājas OCTA apdrošināšanas polise.

3.2. Loterijas dalībnieks tiek reģistrēts Loterijai automātiski, līdz ko iegādājas OCTA polisi.

3.3. Loterijā katrs dalībnieks drīkst piedalīties, iegādājoties vienu vai vairākas apdrošināšanas polises.

3.4. Izlozē drīkst piedalīties tikai Latvijas Republikas patstāvīgie iedzīvotāji, kas sasnieguši 18 gadu vecumu.

3.5. Piedaloties loterijā, tās dalībnieks piekrīt savu personas datu izmantošanai loterijas norises vajadzībām.

3.6. Piedaloties loterijā, loterijas dalībnieks automātiski piekrīt, ka laimesta iegūšanas gadījumā tā personas dati (vārds, uzvārds) tiks izmantoti loterijas laimestu paziņošanai.

3.7. Balvas ieguvējs tiks noteikts izlozes veidā Attollo brokers birojā Rīgā, Tomsona ielā 30-116, 2014. gada 2. aprīlī plkst. 12.00.

3.8. Laimesta ieguvēju noteiks pēc nejaušības principa, izmantojot specializētu datorprogrammu.

3.9. Loterijas dalībnieku aptuvenās izredzes laimēt ir 1:1400.

3.10. Balvas saņemšana var radīt tās ieguvējam papildu izdevumus:

3.10.1. ceļa izdevumus ierodoties saņemt laimestu;

3.10.2. jebkurus izdevumus saistībā ar laimesta turpmāku lietošanu;

3.10.3. citus izdevumus atkarībā no loterijas dalībnieka individuālas situācijas.

4. Loterijā laimējušās personas izsludināšanas kārtība un laimestu saņemšana

4.1. Loterijas balvas ieguvējs tiks noteikts izlozē.

4.2. Laimētājs tiks informēts personīgi ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc izlozes, sazinoties ar viņu telefoniski.

4.3. Laimētāja vārds un uzvārds tiks publicēts interneta vietnē octa24.lv ne vēlāk kā 2014. gada 2. aprīlī.

4.4. Balvu būs iespējams saņemt Attollo brokers birojā Tomsona iela 30-116, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00. Saņemot balvu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

4.5. Galveno balvu būs iespējams saņemt līdz 2014. gada 15. maijam.

4.6. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa naudā netiek pieļauta. Ar balvu saņemšanu saistītie ceļa izdevumi netiek kompensēti.

4.7. Organizētājs neatbild par dalībnieka izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti akcijas noteikumi vai dalībnieka sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav izdevies sazināties no organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

4.8. Organizētājam ir tiesības vienpusīgi pārtraukt akciju un balvas izsniegšanu gadījumos, ja pārkāpti tās noteikumi vai nepārvaramas varas apstākļu iespaidā. Šādā gadījumā organizatora pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

5. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

5.1. Jebkuras pretenzijas šīs akcijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

5.2. Pretenzijas nosūtāmas SIA Attollo brokers, juridiskā adrese: Rīga, Tomsona iela 30-116, LV-1013. Pretenzijas tiks izskatītas līdz 2014. gada 15. oktobrim.

6. Dalības aizliegums

6.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA Attollo brokers darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek atklāts šāds gadījums, balva netiek izsniegta un paliek organizētāja rīcībā. Laimesta saņēmējs apliecinājumā par laimesta saņemšanu garantē, ka uz viņu neattiecas šis aizliegums.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Gadījumā, ja izlozētais balvas saņēmējs nepiesakās balvai līdz noteikumu punktā 4.5. norādītajam termiņam, papildu izloze netiek veikta.

7.2. Loterijas dalībnieks piekrīt, ka pakalpojuma sniedzējs un loterijas organizētājs veic viņa personas datu apstrādi tiktāl, cik tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

7.3. Loterijas dalībnieks piekrīt, ka pakalpojuma sniedzējs un loterijas organizētājs publicēs viņa vārdu, uzvārdu un fotoattēlu mājas lapā un sociālajos tīklos.

7.4. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties interneta vietnē OCTA24.lv

7.5. Par pakalpojuma loterijas dalībnieku iegādāto preču lietošanas drošību un garantijas saistībām atbild šo preču izplatītāji un pārdevēji saskaņā ar likumu nosacījumiem.