Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

Akcijas „Piesakies OCTA polises termiņa atgādinājumam un laimē Statoil degvielas karti €300 vērtībā” interneta vietnē www.octa24.lv noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pakalpojuma sniedzējs ir SIA Attollo brokers, reģistrācijas Nr. 40003633935, juridiskā adrese: Rīga, Tomsona iela 30-116, LV-1013.

1.2. Akcija norisinās Attollo brokers portālā OCTA24.lv

1.3. Akcijas norises sākuma datums ir 2016. gada 28. janvāris. Akcijas norises beigu datums ir 2016. gada 28. marts.

2. Balvu fonds

2.1. Balvu fondu veido balva – degvielas karte no „Statoil Fuel & Retail Latvia”. Kopējā laimesta vērtība ir €300 (t.sk. PVN 21%).

3. Akcijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība

3.1. Lai piedalītos akcijā, laika posmā no 2016. gada 28. janvāra līdz 2016. gada 13. martam plkst. 23:59 portāla www.octa24.lv lietotājam ir jāaprēķina OCTA cena, ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru, un jāpiesakās OCTA polises beigu datuma atgādinājuma saņemšanai.

3.2. Dalībnieks tiek reģistrēts akcijai automātiski, līdz ko aprēķina OCTA cenu un ievada savu mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi atgādinājuma saņemšanai, nospiežot pogu „Atgādināt”.

3.3. Katrs dalībnieks drīkst piedalīties, aprēķinot OCTA cenu vienai vai vairākiem transportlīdzekļiem, piesakoties atgādinājuma saņemšanai un atstājot kontaktinformāciju norādītajā vietā.

3.4. Akcijā drīkst piedalīties tikai Latvijas Republikas patstāvīgie iedzīvotāji, kas sasnieguši 18 gadu vecumu.

3.5. Piedaloties akcijā dalībnieks piekrīt savu personas datu izmantošanai akcijas norises vajadzībām

3.6. Piedaloties akcijā, dalībnieks automātiski piekrīt, ka laimesta iegūšanas gadījumā tā personas dati (vārds, uzvārds) tiks izmantoti akcijas laimestu paziņošanai.

3.7. Balvas ieguvējs tiks noteikts izlozes veidā Attollo brokers birojā Rīgā, Tomsona ielā 30-116, 2016. gada 16. martā plkst. 12:00.

3.8. Akcijas dalībnieku aptuvenās izredzes laimēt ir 1:700.

3.9. Balvas saņemšana var radīt tās ieguvējam papildu izdevumus, kuri netiek kompensēti:

3.9.1. ceļa izdevumus ierodoties saņemt laimestu;

3.9.2. jebkurus izdevumus saistībā ar laimesta turpmāku lietošanu;

3.9.3. citus izdevumus atkarībā no loterijas dalībnieka individuālas situācijas.

4. Akcijā laimējušās personas izsludināšanas kārtība un laimestu saņemšana

4.1. Laimesta ieguvēju noteiks pēc nejaušības principa, izmantojot specializētu datorprogrammu.

4.2. Laimētājs tiks informēts personīgi ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc izlozes, sazinoties ar viņu telefoniski.

4.3. Laimētāja vārds un uzvārds tiks publicēts interneta vietnē octa24.lv ne vēlāk kā 2016. gada 18. martā.

4.4. Balvu būs iespējams saņemt Attollo brokers birojā Tomsona iela 30-116, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00. Saņemot balvu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

4.5. Galveno balvu būs iespējams saņemt līdz 2016. gada 28. martam.

4.6. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa naudā netiek pieļauta.

4.7. Organizētājs neatbild par dalībnieka izslēgšanu no akcijas, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti akcijas noteikumi vai dalībnieka sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav izdevies sazināties no organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

5. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

5.1. Jebkuras pretenzijas šīs akcijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

5.2. Pretenzijas nosūtāmas SIA Attollo brokers, juridiskā adrese: Rīga, Tomsona iela 30-116, LV-1013. Pretenzijas tiks izskatītas līdz 2016. gada 30.aprīlim.

6. Dalības aizliegums

6.1. Izlozē nedrīkst piedalīties SIA Attollo brokers darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek atklāts šāds gadījums, balva netiek izsniegta un paliek organizētāja rīcībā. Laimesta saņēmējs apliecinājumā par laimesta saņemšanu garantē, ka uz viņu neattiecas šis aizliegums.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Gadījumā, ja izlozētais balvas saņēmējs nepiesakās balvai līdz noteikumu punktā 4.5. norādītajam termiņam, papildu izloze netiek veikta.

7.2. Dalībnieks piekrīt, ka pakalpojuma sniedzējs un akcijas organizētājs veic viņa personas datu apstrādi tiktāl, cik tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

7.3. Akcijas dalībnieks piekrīt, ka pakalpojuma sniedzējs un organizētājs publicēs viņa vārdu, uzvārdu un fotoattēlu mājas lapā un sociālajos tīklos.

7.4. Par pakalpojuma dalībnieku iegādāto preču lietošanas drošību un garantijas saistībām atbild šo preču izplatītāji un pārdevēji saskaņā ar likumu nosacījumiem.