kas ir octa, OCTA polise, OCTA, atlīdzība, transportlīdzekļa bojājumi, OCTA apdrošināšana, OCTA kalkulators, transportlīdzekļu apdrošināšana, auto apdrošināšana

Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

Kas ir OCTA?
OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Tā ir obligāti nepieciešama visiem motorizētajiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē.

Kā darbojas OCTA polise?
OCTA polise sedz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai. Tas nozīmē, ka OCTA apmaksā zaudējumus, ja transportlīdzekļa vadītājam gadījies tos nodarīt apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai.

Kam pienākas OCTA atlīdzība?
Tiesības saņemt obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas atlīdzību ir ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Tas var būt:

transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs;
pasažieris, pat tad, ja viņš atradies negadījumu izraisījušajā transporta līdzeklī;
gājējs.

Kādos gadījumos un kam tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība?
OCTA apdrošināšanas polise atlīdzina gan personai nodarītu kaitējumu, gan arī mantai nodarītus zaudējumus.

Atlīdzība par personai nodarītiem zaudējumiem
OCTA apdrošināšanas polise cietušajai personai atlīdzina gan materiālos zaudējums, gan arī nemateriālos zaudējumus (morālo kaitējumu). Atlīdzības limits par personai nodarītajiem zaudējumiem ir EUR 5 210 000.
Materiālie zaudējumi, kas tiek atlīdzināti:

Ārstēšanās izdevumi par:
cietušās personas nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas iestādē;
cietušās personas kopšanu;
ārstniecisko līdzekļu iegādi un ārstniecisko uzturu;
ārstēšanos mājas apstākļos (ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi);
protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai nomu.
Pārejošās darbnespējas dēļ radušies nesaņemtie ienākumi – vidējā izpeļņa darbnespējas laikā, no kuras atskaitīta valsts piešķirtā slimības nauda un slimības pabalsti;
Kompensācija par darbspēju zudumu – cietušā vidējā izpeļņa, no kuras atņemti darba ienākumi pēc negadījuma, kā arī valsts un pašvaldības sociālie pabalsti;
Kompensācija par apgādnieka nāvi – bojā gājušās personas nesaņemtie ienākumi, kas, cietušajam dzīvam esot, pienācās katram apgādājamajam, no kuriem atskaita apgādājamajam piešķirto apgādnieka zaudējuma pensiju. Apbedīšanas izdevumus atlīdzina ne mazāk kā astoņu minimālo mēnešalgu apmērā. Taču, ja apbedīšanas izdevumi ir lielāki, var tikt atlīdzināti saprātīgie izdevumi, kurus var pierādīt ar pirkumus apliecinošiem dokumentiem – kvītīm un čekiem. Apdrošināšanas atlīdzību var pieprasīt pat tad, ja nāve iestājusies gada laikā pēc negadījuma un ir saistīta ar negadījumu.

Tiek atlīdzināti arī nemateriālie zaudējumi – morālais kaitējums, kas saistīts ar ciešanām un sāpēm, – par:

cietušās personas fizisku traumu;
cietušās personas sakropļojumu vai invaliditāti;
apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi;
apgādnieka, apgādājamā I grupas invaliditāti.

Par mantai nodarītiem zaudējumiem
OCTA apdrošināšanas polise atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti mantai. Atlīdzības limits ir līdz EUR 1 050 000 par katru gadījumu.
Tiek atlīdzināti:

Transportlīdzekļa bojājumi – izdevumi par remontu, lai to atjaunotu tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms negadījuma.
Transportlīdzekļa bojāeja – ja remonts nav tehniski iespējams vai ir ekonomiski nepamatots. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, nosakot transportlīdzekļa vērtību apdrošināšanas gadījuma brīdī. Transportlīdzekļa īpašniekam ir arī tiesības nepiekrist transportlīdzekļa atzīšanai par bojā gājušu un saņemt atlīdzību, kas atbilst starpībai starp transportlīdzekļa vērtību pirms un pēc ceļu satiksmes negadījuma.
Transportlīdzekļa evakuācija – izdevumi par spēkrata evakuāciju no negadījuma vietas līdz īpašnieka/lietotāja dzīvesvietai vai remonta vietai Latvijā.
Ceļi, būves un ēkas – to īpašniekam ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību par ceļa, ceļa būves, ēkas, būves un citas mantas bojājumiem vai to bojāejas gadījumā.
Kaitējums videi – zaudējumi par videi nodarīto kaitējumu.

Kas atlīdzina zaudējumus?
Zaudējumus atlīdzina tā apdrošināšanas sabiedrība, kura apdrošinājusi zaudējumus nodarījušā (vainīgā) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Ja negadījumu izraisījušajam transporta līdzeklim nav OCTA, zaudējumus sedz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB).

Kādi faktori ietekmē OCTA polises cenu?
Apdrošināšanas polises cenu jeb apdrošināšanas prēmijas apmēru nosaka apdrošināšanas sabiedrība, vadoties no transportlīdzekļa veida, izmantošanas mērķa, bonus-malus klases autovadītājam un citiem risku ietekmējošiem faktoriem.

Kur darbojas OCTA polise?
OCTA polises ir spēkā visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Šveicē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Īslandē.

Kāds sods pienākas par braukšanu bez OCTA?
Par braukšanu bez OCTA apdrošināšanas polises transportlīdzekļa vadītājam tiek piemērots naudas sods no EUR 85 līdz EUR 120 un 2 soda punkti. Bet transportlīdzekļa īpašnieki var tikt sodīti no 350 līdz EUR 650 EUR par katru pārkāpumu. Ja ar neapdrošinātu auto tiek izraisīts negadījums, tad visi zaudējumi, kas radušies, regresa un tiesvedības ceļā tiek piedzīti no neapdrošinātā auto vadītāja vai īpašnieka.