jautājumi par OCTA, OCTA, OCTA apdrošināšana, OCTA kalkulators, OCTA polise, transportlīdzekļu apdrošināšana, auto apdrošināšana

Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

Par OCTA polisi

Vai, iegādājoties polisi internetā, iespējams saņemt polisi papīra formātā?
Jā. Likumdošana paredz, ka polisei papīra formā autovadītājam nav jābūt līdzi obligāti, braucot pa Latvijas teritoriju. Iegādājoties OCTA polisi internetā, to iespējams izdrukāt pašam.

Kur palikušas zaļās OCTA polišu veidlapas?
No 2008. gada 1. jūnija Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām OCTA polises vairs nav jādrukā uz zaļajām veidlapām. Tās brīvi var izvēlēties, kāda veida veidlapas lietot.

Kā rīkoties, ja automašīna ir pārdota, taču OCTA polise bija spēkā vēl kādu laiku?
Ja auto ir pārdots, jāsazinās ar savu apdrošināšanas sabiedrību un jāizstāsta situācija. Pēc polises pārtraukšanas Jums ir tiesības saņemt naudu par neizmantoto periodu:

apdrošināšanas sabiedrība atmaksā naudu uz norādīto kontu (ieturot noteiktos administratīvo izdevumu procentus);
apdrošināšanas prēmijas atlikumu iespējams pārnest uz citu polisi tajā pašā apdrošināšanas sabiedrībā, kad nopirkts jauns auto.

Vai, iegādājoties lietotu transportlīdzekli, tā apdrošināšanas polise paliek spēkā, ja iepriekšējais transportlīdzekļa īpašnieks nav atsaucis tās darbību?

KASKO polisei ir jāpārreģistrē īpašnieka maiņa, ziņojot par to apdrošinātājam.
OCTA polise pēc īpašnieka maiņas automātiski zaudē savu darbību. Jaunajam īpašniekam nav spēkā iepriekšējais OCTA līgums. Tāpēc, pārreģistrējot automobili uz sava vārda, ir jānoslēdz jauns OCTA līgums.

Par apdrošināšanas atlīdzībām

Cik ilgi tiek izskatīts pieteikums par apdrošināšanas atlīdzību pēc OCTA?
Ja ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušās personas vaina ir noskaidrota, ir zināma zaudējumu nodarījusī persona un zaudējumu apjoms ir aprēķināms, apdrošinātājam lēmums ir jāpieņem 3 mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Par pieņemto lēmumu pieteicējs jāinformē rakstveidā.

Kur un kā cietušais var saņemt informāciju par to, kas atlīdzinās ceļu satiksmes negadījumā nodarītos zaudējumus?
Lai uzzinātu, kur vērsties jautājumā par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, pēc vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka OCTA polises ir jānoskaidro apdrošināšanas sabiedrība, kas ir apdrošinājusi vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Ja negadījuma izraisītājs no notikuma vietas cenšas aizbēgt, jāpieraksta transportlīdzekļa valsts numura zīmes sērija un numurs. Tas ļaus vēlāk ar LTAB palīdzību noskaidrot vainīgā transportlīdzekļa īpašnieku un tā civiltiesisko atbildību apdrošinājušo apdrošināšanas sabiedrību.

Kas kompensē ceļu satiksmes negadījumā vainīgajam nodarītos zaudējumus?
OCTA polise neatlīdzina zaudējumus, kas nodarīti par vainīgo atzītajai personai.

Kādi zaudējumi ceļu satiksmes negadījumos tiek kompensēti un kādos apmēros?
Tiek kompensēti:

personas veselībai nodarītie zaudējumi līdz EUR 5 210 000 par katru cietušo;
mantai nodarītie zaudējumi ― līdz EUR 1 050 000, ja cietušā zaudējumi pārsniedz noteikto apdrošinātāja atbildības limitu, zaudējumu daļu, kas to pārsniedz, cietušais var pieprasīt no vainīgā tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kādos gadījumos zaudējumi netiek kompensēti?
OCTA polise neatlīdzina zaudējumus:

kuri radušies nepārvaramas varas dēļ, ar paša cietušā nodomu vai viņa rupjas neuzmanības dēļ;
kurus nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis, izņemot tos, kas radušies, veicot cietušo personu glābšanas darbus; transportlīdzekļa bojājumus vai salona notraipīšanu saistībā ar cietušās personas nogādāšanu ārstniecības iestādē. Ja ceļu satiksmes negadījumā cietušajā transportlīdzeklī vismaz vienai cietušajai personai ir nodarīti smagi vai vidēji smagi miesas bojājumi, tiek atlīdzināti mantai nodarītie zaudējumi;
vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka personai un mantai, izņemot, ja negadījumu ir izraisījušas vairākas personas, nodarot savstarpējus zaudējumus, un ja tajā iesaistīto personu liecības ir pretrunīgas;
kas radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma;
izmantojot transportlīdzekli treniņbraucienā vai sacensību braucienā;
saistībā ar negadījumu izraisījušajam transportlīdzeklim piekabināta transportlīdzekļa vai piekabes bojājumu;
ceļu satiksmes negadījuma dēļ negūto peļņu;
kurus radījis akmens vai cits priekšmets, ko izkustinājis transportlīdzeklis;
kuri nodarīti trešās personas mantai, ko transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs pieņēmis komercpārvadāšanai.

Kā rīkoties, ja cietušais uzskata, ka ceļu satiksmes negadījumā izraisītie zaudējumi nav kompensēti pilnībā?
Ja cietušo neapmierina apdrošinātāja lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, viņam ir tiesības lūgt LTAB sniegt atzinumu par minēto lēmumu. Pārbaudot trešās personas sūdzību, birojs pieņem lēmumu, kuram ir rekomendējošs raksturs. Cietušais apdrošinātāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā, arī tad, ja neizmanto tiesības lūgt LTAB biroju sniegt atzinumu par lēmumu.

Kā rīkoties pēc OCTA ceļu satiksmes negadījuma, ja tas ir noticis ārzemēs?
Pēc OCTA ceļu satiksmes negadījuma, transportlīdzekļa vadītājam vadoties pēc attiecīgās valsts likumdošanas, ir jāizsauc ceļu policija vai jāaizpilda saskaņotais paziņojums. Atgriežoties Latvijā, transportlīdzekļa īpašniekam nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, apdrošinātājam jāiesniedz OCTA apdrošināšanas atlīdzības pieteikums par ceļu satiksmes negadījumu, pievienojot ceļu policijas protokola kopiju vai saskaņoto paziņojumu, kā arī pēc apdrošinātāja pieprasījuma jāatrāda transportlīdzeklis.
Jāatzīmē, ka apdrošinātājs var izmantot savas tiesības vērsties regresa kārtā pret transportlīdzekļa īpašnieku, ja tas nav informējis to par ceļu satiksmes negadījumu, kurā bija iesaistīts viņa transportlīdzeklis, un atzīts par ceļu satiksmes negadījuma izraisītāju.

Vai pēc ceļu satiksmes negadījuma spēkrata īpašniekam obligāti tas jāuzrāda apdrošinātājam?
Jā. Ja negadījuma vietā aizpildīts saskaņotais paziņojums, tad tā izraisītājam ir jāiesniedz savas apdrošināšanas sabiedrības izmaksu nodaļā saskaņotais paziņojums, jāatrāda transportlīdzeklis un jāuzraksta paskaidrojums. Tas pats attiecas uz negadījumiem, kad negadījumu ir piereģistrējusi ceļu policija.

Kur vērsties, ja cietušajam ir gan OCTA, gan arī KASKO polise
Cietušais var vērsies gan izraisītāja OCTA kompānijā, gan savā KASKO kompānijā pēc izvēles, taču zaudējumu atlīdzība tiks segta tikai vienā no sabiedrībām.

Vai OCTA atlīdzību iespējams saņemt naudā?
Apdrošināšanas atlīdzību ar naudas pārskaitījumu var saņemt cietušā transportlīdzekļa, īpašuma vai mantas īpašnieks. Atsevišķā iesniegumā cietušā transportlīdzekļa, īpašuma vai mantas īpašnieks var arī norādīt citu personu, kurai pārskaitīt zaudējumu atlīdzību.

Cik jāmaksā par braukšanu bez OCTA?
Vieglo transportlīdzekļu vadītājiem, kas brauc bez apdrošināšanas polises, sods ir no EUR 85 līdz EUR 120, savukārt kravas transportlīdzekļu vai autobusu vadītāji var tik sodīti ar sodu no EUR 350 līdz EUR 650.

Vai pēc saskaņotā paziņojuma sastādīšanas abām pusēm jāgriežas pie apdrošināšanas kompānijas ar savu paziņojuma eksemplāru?
Ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums nekavējoties paziņot par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos apdrošinātājam vai LTAB.

Cietušais iesniedz pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu apdrošinātājam, kas apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa vadītāja civiltiesisko atbildību, vai LTAB, ja atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda. Pieteikumam pievieno aizpildītu saskaņoto paziņojumu.
Vainīgais iesniedz savu saskaņotā paziņojuma kopiju apdrošinātājam, ar kuru noslēgts OCTA līgums. Ja tāda nav, tad ― LTAB.

Kādos gadījumos apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību?

Apdrošinātājs ir tiesīgs izmantot savas tiesības uz regresa prasību desmit gadu laikā no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas dienas:
pret ceļa īpašnieku, pārvaldītāju;
pret īpašnieku, kas nav apdrošinājis OCTA atbildību;
starpinstitūciju, starpvalstu zaudējumu regulējumos.
Tiesības uz regresa prasību pret apdrošināto ir spēkā 3 gadus, rēķinot no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas dienas attiecībā uz tiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kas ir apdrošinājuši OCTA atbildību.

Vai apdrošināšanas ņēmējs var lūgt apdrošināšanas kompānijai, kura veic ekspertīzi un zaudējumu atlīdzināšanu, piesaistīt citu ekspertu papildus (padziļinātas) ekspertīzes veikšanai, gadījumā, ja ir aizdomas par ekspertīzes kvalitāti?
Ja Jūs neapmierina eksperta darbs, varat:

sūdzēties LTAB;
citam ekspertam pasūtīt jaunu ekspertīzi;
apstrīdēt pirmā eksperta atzinumu, iesniedzot tiesā prasību pret apdrošināšanas sabiedrību kopā ar otra eksperta atzinumu.

Vai iespējams atgūt apdrošināšanas iemaksu gadījumā, ja transportlīdzeklis tiek pārreģistrēts?
Iespējams, ja no OCTA polises nav veiktas izmaksas cietušajam. Lai to izdarītu, ir jāraksta iesniegums OCTA apdrošinātājam par neizmantotās prēmijas daļas atmaksu. Iesniegumam jāpievieno automobiļa atsavināšanas pamatojums (pierādījums). Atmaksa notiek tikai par pilniem, neizmantotajiem mēnešiem, no kuriem apdrošinātājs atskaita 5% administratīvajiem izdevumiem. Automobiļa pārrakstīšana, īpašnieka maiņa vai atsavināšana tiek skaitīta ar to dienu, kad transportlīdzekļa īpašnieks iesniegumu iesniedz apdrošinātājam.


Par bonus-malus sistēmu

Vai bonus-malus klases noteikšanai tiek ņemtas vērā ne tikai izraisītās avārijas, bet arī pārkāpumu uzskaites punkti (soda punkti) un gadījumi, kad transportlīdzeklis vadīts apreibinošu vielu ietekmē?
Nē, bonus-malus klases noteikšanai tiek ņemti vērā tikai transportlīdzekļa izraisītie ceļu satiksmes negadījumi, kas tiek attiecināti uz transportlīdzekļa īpašnieku/turētāju, un transportlīdzekļa īpašnieka/turētāja apdrošināšanas stāžs.

Ja es kā a/m īpašnieks iedevu a/m savam paziņam, kurš izraisīja negadījumu ar manu a/m, vai šajā gadījumā man tiks piemērotas malus piemaksas vai nē?
Malus tāpat kā bonus tiek piemērots pārim transportlīdzeklis – īpašnieks/turētājs (ja transportlīdzekļa īpašnieks ir juridiska persona). Līdz ar to, ja ar jūsu īpašumā esošo transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījumu izraisa kāda cita persona, tad malus tiek attiecināts uz jums piederošo transportlīdzekli.

Ja par apdrošināšanas gadījumu ir dalītā atbildība, vai par šo apdrošināšanas gadījumu man tiks samazināta bonus-malus klase?
Ja par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos ir dalīta atbildība, bonus-malus samazinājums tiks piemērots visiem tiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kuru transportlīdzekļi ir atzīti par atbildīgiem vai daļēji atbildīgiem.

Par cik klasēm tiek pazemināta iepriekšējā bonus-malus klase, ja gada laikā ir iestājušies apdrošināšanas gadījumi?
Iepriekšējā bonus-malus klase tiek pazemināta procentuāli atkarībā no iestājušos apdrošināšanas gadījumu skaita gadā un apdrošināšanas dienu skaita.

Pēc cik gadiem apdrošināšanas gadījums tiek izdzēsts no manas apdrošināšanas vēstures un tiks piešķirta labāka bonus-malus klase?
Apdrošināšanas gadījums no Jūsu apdrošināšanas vēstures netiks izdzēsts, un bonus-malus aprēķins tiek veikts par pēdējiem 11 gadiem.