Saņem labāko OCTA piedāvājumu!

Pēc cenas aprēķināšanas Jūs varēsiet iegādāties polisi

Informācija klientiem par apdrošināšanas starpnieka darbību

Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34.pantu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrībai ir pienākums sniegt par savu darbību Klientam šādu informāciju:

Apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Attollo Brokers”,
reģistrācijas numurs 40003633935,
juridiskā un faktiskā adrese: Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013
tālruņa numurs: 67311992, faksa numurs:67311990,
elektroniskā pasta adrese: attollo@attollo.lv
(turpmāk tekstā Sabiedrība).

Sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība, kas izplata starpnieka pakalpojumus nedzīvības apdrošināšanā. Pārliecināties par to var Latvijas Bankas mājas lapā www.bank.lv.

Sabiedrība sniedz rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem.

Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts (ārvalsts) apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts (ārvalsts) apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā.

Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Sabiedrībā.

Sabiedrība kā apdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai Klienta vārdā un interesēs.

Sabiedrība sagatavo apdrošināšanas piedāvājumus un iesaka Klientam izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi.

Sabiedrībai nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.

Papildus maksa par apkalpošanu, maksājuma apstrādi un polises izsniegšanu Klientam netiek iekasēta. Sabiedrība saņem atlīdzību par apdrošināšanas izplatīšanu no apdrošināšanas kompānijām, pamatojoties uz ar apdrošinātājiem noslēgtajiem sadarbības līgumiem, tās apmērs tiek noteikts procentos no apdrošināšanas prēmijas un tiek aprēķināts apdrošināšanas līguma noslēgšanas gadījumā.

Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai par tās darbību gan rakstveidā, sūtot vēstuli uz e-pastu: attollo@attollo.lv, pa pastu: uz Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013, gan arī mutiski zvanot pa tālr.67311992. Sūdzību izskatīšana ir bezmaksas. Sabiedrība izskata sūdzību saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46.panta noteikumiem un sniedz pamatotu rakstveida atbildi 20 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības atrodama sadaļā “Sūdzību izskatīšanas procedūra”.

Pēdējais atjaunošanas datums: 20.01.2023